Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1837-1954

1

Γκίκας Δοκός

28/9/1837-28/6/1879

2

Ιωάννης Σ. Ζωγράφος

28/6/1879-3/5/1881

3

Πέτρος Κανελλίδης

Α) 6/6/1881-16/6/1883

Β) 8/6/1885-8/3/1886

4

Μίνως Α. Λάππας

16/6/1883-28/4/1884

5

Αριστείδης Βαμπάς

14/6/1884-11/5/1885

6

Νικόλαος Π. Γουναράκης

14/6/1886-3/7/1890

7

Αριστομένης Προβελέγγιος

Α) 21/8/1890-19/1/1891

Β) 21/6/1892-11/12/1893

8

Κωνσταντίνος Η. Πολυγένης

26/1/1891-11/6/1892

9

Ιωάννης Γ. Βορτσέλας

5/7/1894-7/10/1895

10

Δημήτριος Κων. Κουτσομητόπουλος

5/7/1895-7/10/1897

11

Κωνσταντίνος Μ. Παλαμάς

16/10/1897-1/3/1928

12

Βασίλειος Α. Μακρής

28/2/1929-21/8/1954

 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1837-1954

 

1

Δημήτριος Κ. Καβάκος

11/5/1837-28/9/1837

2

Ιω. Ιατρίδης

Α) 28/4/1884-14/6/1884

Β) 11/12/1893-5/7/1894

Γ) 14/5/1897

3

Α. Ι. Φαρσής

11/5/1885-25/5/1885

4

Κωνσταντίνος Ξανθοπουλίδης

30/5/1897-16/11/1897

5

(;) Δημητριάδης ή Γ. Πλευρίτης

1/3/1928-28/2/1929 [1]

 

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΠΗΓΕΣ
 • Αρχείο Δ/νσης Κληροδοτημάτων ΕΚΠΑ, τμήμα Α΄, «Φάκελος Μακρή Βασιλείου», αρ. 148.
 1. Αρχείο Λυτών Εγγράφων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κτ.: 226 (Διαγωνίσματα-Βραβεία 1867-68 έως 1874-75), ΙΑΕΚΠΑ.
 2. Ευθύναι και Λόγοι Κωνσταντίνου Ν. Κωστή, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1884-1885, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1886,
 3. Λόγοι και Ευθύναι Αναστασίου Κ. Χρηστομάνου, εκ του τυπογραφείου Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1886, 
 4. Λόγοι Θεόδωρου Αφεντούλη, Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1887-1888, Αθήνησι, Τυπογραφείον «Παλιγγενεσία» Ιω. Αγγελοπούλου, 1890,
 5. Μητρώον των φοιτητών του εν Αθήναις Βασιλικού Πανεπιστημίου του Όθωνος,
 6. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την εικοστήν έκτην Νοεμβρίου 1878 υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και διευθυντού του Οφθαλμιατρείου, παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Κ. Νικολάω Μ. Δαμαλά, τακτικώ καθηγητή της Θεολογίας, έτος μα΄., εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Πέτρου Πέρρη, 1879,
 7. Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου (1875-1880), Μητρώον των Διδακτόρων της Νομικής του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου,  ΙΑΕΚΠΑ.
 8. Μιχαήλ Α. Δένδια, καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου, Πρυτανικοί Λόγοι και Λογοδοσία, Αθήναι, 1954, Γ. Κουρμούλη (προπρυτάνεως), «Έκθεσις πεπραγμένων για το πα. Έτος 1962-63» στο Επίσημοι Λόγοι εκφωνηθέντες κατά το παν. Έτος 1964-65, Πρυτανεία Κων. Παπαϊωάννου, τόμος Θ΄, ΙΑΕΚΠΑ.
 9. Πρακτικά Συγκλήτου (1837-1842), (1877-1878), (1878-1880), (1880-1883), (1883-1886), (1886-1891), (1891-1894), (1894-1897), (1923-1924), (1927-1928), (1928-1929), (1942-1943), (1953-1954), ΙΑΕΚΠΑ.
 10.   Πρυτανικός Λόγος  (1877-1878), ΙΑΕΚΠΑ.
Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Ανδρέας Αντωνόπουλος, Χαρίκλεια Μπαλή (έρευνα-σύνταξη), Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Αντιπρύτανης (εποπτεία-συντονισμός Α΄ και Β΄ τόμου), Ευεργέτες και Δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Β΄ 1945-1982, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2007.
 • Θανάσης Γκιούρας, Φορολογία και πολιτική. Πολιτικο-οικονομική προβληματική και δημοσιονομική σκέψη, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 2000.
 • Γρηγορίος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, τόμος α΄, Ίκαρος, Αθήνα, 1955.
 • Διαθήκαι και Δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου από του 1920 μέχρι του 1974, Αθήνα, 1979.
 • Εκατόν Πενήντα Χρόνια, Κατάλογος Έκθεσης Ενθυμημάτων, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1987.
 • Γ. Θέμελης (επιμ.), Προβελέγγιος-Δροσίνης-Πολέμης-Στρατήγης-Καμπάς, Βασική Βιβλιοθήκη, αρ. 24, Αθήνα, Αετός, 1953.
 • Αντώνης Κανακάρης, Αριστ. Προβελέγγιος (ο γλυκύτατος τραγουδιστής του νησιού), Δίφρος, Αθήνα, 1961.
 • Ιωάννης Καράκωστας, Αντιπρύτανη (εποπτεία εκδόσεως), Άντα Διάλλα-Νίκη Μαρωνίτη (επιστημονική επιμέλεια), Νομική Σχολή (1837-1982, διδακτικό προσωπικό, μαθήματα, τόμος I, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2010.
 • Ανδρέας Καραντώνης, «Αριστομένης Προβελέγγιος», Φυσιογνωμίες· τόμος πρώτος, Παπαδήμας, Αθήνα 1977.
 • Δημήτριος Κ. Κουτσολέλος, «Μνήμη Ιωάννη Γ. Βορτσέλα (1841-1913). Μία προσέγγιση της ζωής και του έργου του», Άνω Καλαμάκι, 30 Ιουνίου 2005.
 • Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και Φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 39, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 2004.
 • Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τόμος Α΄ 1790-1900, εκδότης Α. Δημόπουλος, Αθήναι, 1957.
 • Αντώνης Μακρυδημήτρης, Οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος 1828-1997, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1997.
 • Γεώργιος Θ. Ματθαιόπουλος, τακτικός καθηγητής της Οργανικής Χημείας,  Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν έτος 1928-1929 πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη Αιθούση των Τελετών του Πανεπιστημίου τη 9 Φεβρουαρίου 1930, εν Αθήναις, 1931.
 • Μ. Γ. Μερακλής, «Αριστομένης Προβελέγγιος», Η Ελληνική Ποίηση·Πομαντικοί-Εποχή του Παλαμά-Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία-Γραμματολογία, Σοκόλης, Αθήνα, 1977.
 • Μητρώο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών 1822-1935, Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Μητρώου Βουλευτών, Αθήνα, 1986.
 • Douglas Dakin, Η Ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1998.
 • Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν της Πρώτης Πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστημίου, Αθήνησι, τυπογραφείον “Παλιγγενεσία” Ιω. Αγγελοπούλου, 1889.
 • Γιάννης Παπακώστας, Φιλολογικά Σαλόνια και Καφενεία της Αθήνας, δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη, Εστία, Αθήνα, 1991.
 • Δημήτρης Παυλόπουλος, Έλενα Κίττα, Άννα-Μαρία Κάντα, Ελευθερία Κέντρου, Ανδρέας Σ. Σαμπατάκος, Γεώργιος Μαστροθεόδωρου και Κωνσταντίνος Νικάκης, Η Συλλογή Προσωπογραφιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2009.
 • Αριστ. Κ. Σκαρπαλέζος (επιμ.), Από την ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιστορικά Κείμενα και Ιστορικά Στοιχεία), τύποις Χαραλ. Συνοδινός Ε. Ε., Αθήναι, 1964.
 • Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Εκατονταετηρίς 1837-1937, Ε΄. Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τεύχος Β΄, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, χχε.
 • Αδαμάντιος Συρμαλόγλου, Φορολογία ή Χρεοκοπία.Η φορολογική πολιτική στη Βουλή των Ελλήνων 1862-1910, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα, 2007.
Γ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
 • Τέλλος Άγρας, «Προβελέγγιος Αριστομένης», ΜΕΕ, τόμος Κ΄, σσ. 694-695.
 • Αλεξ. Αργυρίου, «Προβελέγγιος Αριστομένης», ΠΒΛΕΑ, τόμος 8, σ. 370.
 • Θεόδωρος Βελλιανίτης, «Κανελλίδης Πέτρος», ΜΕΕ, τόμος ΙΓ, σ. 688.
 • Μ. Δημάκης-Ζώρας και Β. Ιωαννίδης-Ψυχογιός, «Ο Γενικός Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωστής Παλαμάς», Καποδιστριακό, φύλλο της 15ης/4/2003, τεύχος 24ο.
 • Δ. Δημητριάδης, «Λάππας Μίνως», ΜΕΕ, τόμος ΙΕ΄, σ. 796.
 • «Ιστορικές Οικογένειες στην Παλαιά Καλαμάτα: “Οικογένεια Κουτσομητόπουλων”», εφημερίδα Θάρρος, [Καλαμάτα], α΄ δημοσίευση: 22\01\2018-τελευταία ενημέρωση: 22\01\2018.
 • Γ. Δ. Κορομηλάς, «Δοκός Γκίκας», ΜΕΕ, τόμος Θ΄, σ. 475.
 • Λήμμα «Στοά», ΜΕΕ, τόμος ΚΒ΄, σ. 393.
 • Ξεν. Γ. Μαυρομμάτης, «Γουναράκης Νικόλαος», ΜΕΕ, τόμος Η΄, σ. 652.
 • Μ. Γ. Μερακλής, «Παλαμάς Κωστής», ΠΒΛΕΑ, τόμος 8ος, σσ. 105-107.
 • Νάση Μπάλτα, «Καιροί», ΕΕΤ 1784-1974, τόμος δεύτερος Ε-Κ, σσ. 484-485.
 • Κλέων Παράσχος, «Αριστομένης Προβελέγγιος», Νέα Εστία, τχ. 19, έτος Ι΄., 1η/5/1936, αρ. 225, σσ. 649-650.
 • Αλεξάνδρα Πατρικίου, «Κανελλίδης Πέτρος», ΕΕΤ 1784-1974, τόμος δεύτερος Ε-Κ, σσ. 507-508.
 • Ω., «Βαμπάς Αριστείδης», ΜΕΕ, τόμος ΣΤ΄, σ. 613.
 • Ω., «Παλαμάς Κωστής», ΜΕΕ, τόμος ΙΘ΄, σσ. 448-449.

[1] Γεώργιος Θ. Ματθαιόπουλος, τακτικός καθηγητής της Οργανικής Χημείας,  Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν έτος 1928-1929 πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη Αιθούση των Τελετών του Πανεπιστημίου τη 9 Φεβρουαρίου 1930, εν Αθήναις, 1931, σσ. 26-27.